Algemene Voorwaarden NEO Music

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NEO Music zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NEO Music worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NEO Music ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van NEO Music zijn vrijblijvend en enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website (=web only!). NEO Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen & btw-tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NEO Music.

NEO Music is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal NEO Music dit binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u doorgeven.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website. De prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en inclusief verzendkosten binnen Nederland.

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten voor bestemmingen buiten Nederland en zijn tevens exclusief eventuele belastingen of andere, buitenlandse heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient vooraf te geschieden (per iDEAL, Paypal, Creditcard, Bankoverschrijving) tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

3.3
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van NEO Music..

3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NEO Music gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5
Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd dat deel van de bestelling te annuleren, dan wel de gehele overeenkomst te ontbinden indien er een relatie bestaat tussen de bestelde artikelen (bijvoorbeeld opeenvolgende series) na mededeling van de prijsverhoging door NEO Music. Bij voorkeur zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, zodat wij uw order(s) tijdig kunnen cancellen.

Artikel 4. Levering

4.1.A.
NEO Music
zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres, dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van wat hierover in andere artikelen van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Uitzonderingen op de 30-dagen-regel zijn importproducten, waarbij de verwachte bestel- en levertijd over de 30 dagen heen gaat!, zoals ook aangegeven op de detailpagina’s van deze importproducten).
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.1.B.
De door NEO Music opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden enkel voor bezorging in Nederland.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. We streven er altijd naar om zoveel mogelijk gebundeld te verzenden – in zo min mogelijk aantal zendingen.

In sommige gevallen zal NEO Music als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is te allen tijde een service, geen recht.

4.3
In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal NEO Music u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar substituut-product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NEO Music verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door NEO Music geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
NEO Music garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3
NEO Music maakt voor haar website gebruik van teksten en plaatjes (packshots), welke afkomstig zijn van platenmaatschappijen. In een enkel geval zijn teksten en plaatjes afkomstig van het internet. Aangezien er steeds vaker verschillende versies verkrijgbaar zijn van dezelfde cd/sacd/dvd/blu-ray, kan NEO Music niet garanderen dat het geleverde product visueel gezien volledig hetzelfde is als wat getoond wordt.
Men kan dan ook op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde plaatjes op NEO Music.

Uiteraard, als de beschrijving/tracklisting teveel afwijkt van wat is getoond, heeft u recht op retourneren en terugbetaling (uitzondering: artikel 4.3).

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1.A.
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn verzoeken wij u om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat (in plastic verzegeling) aan NEO Music te retourneren.

7.1.B.
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NEO Music daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Dit i.v.m. het feit, dat wij dit op onze beurt weer zo spoedig mogelijk moeten doorgeven aan de desbetreffende leverancier/fabriek.

7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NEO Music de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3
In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. Als dit ook wordt geconstateerd in onze winkel, heeft u recht op vergoeding van de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar. Let op: Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handling-kosten aan u door te berekenen.

Dat een cd, sacd, dvd of blu-ray niet werkt, omdat er sprake is van “oudere” apparatuur, is géén geldige reden voor retourzenden. Ons advies is dan ook altijd, om het product op een tweede, jongere cd/dvd-speler uit te proberen, of eerst een lenscleaner voor de cd/dvd-speler te gebruiken. Het eventuele probleem moet namelijk op 2 spelers hetzelfde probleem vertonen….enkel dan mag men de conclusie trekken dat het aan het schijfje ligt en niet aan het apparaat. Gebruik a.u.b. géén auto-cd-spelers om te vergelijken. Technisch gezien zijn dit namelijk geen cd-spelers, maar cd-rom-spelers. Deze apparaten lopen vaak (qua software) jaren achter op de huidige cd-techniek!

Wat is oud en wat is nieuw ?
Een cd/dvd-speler ouder dan 5 a 6 jaar valt onder de categorie “oud” (de technische levensduur, bij normaal gebruik, is namelijk +/- 5 jaar) en kan in enkele gevallen technisch erg achter lopen op de huidige cd/sacd/dvd-techniek!

Voor een retourakkoord dient u eerst contact met ons op te nemen via info@neo-music.nl Retourgestuurde artikelen zonder schriftelijk akkoord worden niet behandeld.

Artikel 8. Diversen

8.1.a
Indien u aan NEO Music schriftelijk opgave doet van een adres, is NEO Music gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan NEO Music schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.1.b
Indien een zending per ongeluk verkeerd wordt verzonden en de fout is ontstaan door NEO Music, dan zal NEO Music zorg dragen voor het opnieuw verzenden van de order naar het juiste adres – zonder hiervoor extra kosten te rekenen.
Echter, indien de klant een niet correct verzendadres aanlevert, accepteert NEO Music hier geen verantwoordelijkheid voor. Indien de order (wegens een verkeerd aangeleverd verzendadres) retour komt, zal NEO Music nieuwe verzendkosten in rekening brengen.

8.2
Wanneer door NEO Music gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NEO Music deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NEO Music in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NEO Music vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4
NEO Music is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Verzendkosten

10.1
Verzendkosten op NEO Music worden bepaald door de hoogte van het orderbedrag i.c.m. de bestemming van de order. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. NEO Music behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.

Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door NEO Music.